ประกันตลอดชีพ

ความอุ่นใจของครอบครัว คือ กุญแจของความสำเร็จของการดำเนินชีวิต เพราะครอบครัวสำคัญที่สุด

จุดเด่นของกรมธรรม์ 

  • ประกันตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) เป็นแบบประกันที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของครอบครัว 

ผลตอบแทน

  • คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
  • กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
  • รับเงินปันผล* ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ เริ่มตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปจนครบกำหนดสัญญา
  • บริษัทยกเว้นการชำระเบี้ยประกันของแบบประกันภัยหลัก หากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกัน WP

ชีวิตเราไม่มีอะไรที่แน่นอนหากตัวเราเองนั้นไม่เคยจะแน่นอนกับสิ่งอะไรเพราะฉะนั้นแล้วมีประกันไว้อุ่นใจกว่า

วางแผนการเงิน วางแผนชีวิต
ปรึกษา Design Your Money
Tel : 099-297-8282
Instagram : designyourmoney
LineID : designumoney

"เพราะเรื่องเงินออกแบบได้"