วางแผนการเงินยังไง ให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุด

วางแผนการเงินยังไงให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุด?

การวางแผนการเงินที่ดี ต้องครอบคลุมทั้งตัวเองและคนในครอบครัว ซึ่งสัมพันธ์ถึงรายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน ภาษี การจัดการ หนี้สิน และการเตรียมตัวป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ 

โดยขั้นตอนการวางแผนการเงินให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุด อยู่ที่ตรงนี้!

 #การสำรวจตัวเอง : เพื่อให้รู้จักอุปนิสัยทางการเงิน รู้เงื่อนไขข้อจำกัดของตนเอง เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ในการวางแผนทางการเงิน

#กำหนดเป้าหมาย หรือสิ่งที่ต้องการ และระยะเวลา : โดยแบ่งเป็นเป้าหมายระยะยาว และเป้าหมายระยะสั้น

#จัดสัดส่วนการใช้เงินให้เหมาะสม : ควรกันเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อน แล้วนำเงินที่เหลือมาออม หรือลงทุนด้วยวิธีต่างๆ ให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับเงินที่ต้องการ

#ลองนำแผนมาปฏิบัติ ถ้าตัวเลขที่วางไว้ยังห่างไกล ให้ปรับแผนเสียใหม่ เช่น ตัดค่าใช้จ่าย หรือลดเงินเป้าหมาย 

เพราะเรื่องการเงินออกแบบได้
ขีวิตคุณก็ออกแบบเองได้ 


วางแผนการเงิน วางแผนชีวิต
ปรึกษา Design Your Money
Tel : 099-297-8282

"เพราะเรื่องเงินออกแบบได้"