ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

 การทำประกันแบบกลุ่ม คือ การประกันชีวิตบุคคลหลาย ๆ คน ที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน


แผนประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (GPA Continental)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์